โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ อ.กมล ชลบุรี
038 796668 หรือ 081-5905827
พัฒนาองค์ความรู้ ก้าวทันการศึกษา
ที่ตั้ง โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ อ.กมล ชลบุรี ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
        บ้านเลขที่ 53/94-95 หมู่ 3 โครงการตึกน้ำ ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
        เบอร์โทรศัพท์ 038-796668 หรือ 081-5905827 email: ariya222@gmail.com

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
เรื่อง :1 [18/1/2558 1:32:10]
20


สมัครสมาชิกก่อนนะครับ

ห้าม คัดลอกทำซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการพาณิชย์ จำหน่าย หรือ ตีพิมพ์ใด ๆ
ยกเว้นได้รับอนุญาต ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก อ.กมล จันทร์ดวง

โปรดทำความเข้าใจ ทุกความรู้กลั่นกรองจากประสบการณ์เกิน 10 ปี ผ่านการลองผิดลองถูก
รับทั้งคำตำหนิ และคำชม ล้มเหลวและสำเร็จ ค้นคว้าศึกษาตำราต่างประเทศมากกว่า 10 ปี

Web Link
         สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) [National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)]
         โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ อ.พงศ์พันธุ์ ชลบุรี [ http://www.pkmaths.com ]
Web Counter
         0093168
ยินดีรับสอนตามโรงเรียนต่างๆพร้อมจะถ่ายทอดวิชา เพื่อให้เยาวชนชาติไทยก้าวไกล กรุณาอย่าขโมยหรือคัดลอกผลงาน เพื่อตนเอง หรือ ผลประโยชน์